START
PORADNIE
Poradnia Chirurgiczna
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Medycyny Pracy
Stomia
Dietetyk
DOM SENIORA
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
SKLEP
POZ
Lekarze
Jak zostać pacjentem
KONTAKT

Poradnia Medycyny Pracy

Świadczymy usługi w zakresie medycyny pracy dla firm i pracowników. Oferta zawiera szeroki wachlarz badań.

Oferujemy:

 • badania profilaktyczne pracowników - indywidualnie oraz grupowo dla firm – badania wstępne, okresowe, kontrolne z wydaniem orzeczenia
 • badania sanitarno – epidemiologiczne z wydaniem orzeczenia
 • badania lekarskie do wydania zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia do prawa wykonywania zawodu lekarza/pielęgniarki/położnej
 • badania uczniów – istnieje możliwość komercyjnego badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
 • badania dla kierowców (kat. A i B) - w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem lub przedłużającej ważność prawa jazdy określonej kategorii

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

 DR ANNA WITKOWSKA

 

Informacje praktyczne

 

Wstępne badania lekarskie

Art. 229. § 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 11 , podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy;

2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

§ 11 . Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

 

 

Badania kontrolne

W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

 

Badania okresowe

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Badania wstępne, okresowe i kontrolne wykonywane są na koszt pracodawcy. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

 

Skierowanie na badania lekarskie

Prawidłowo wypełnione przez pracodawcę skierowanie na badania powinno zawierać:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane: czyli czy jest to badanie wstępne, okresowe czy kontrolne
 • określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
 • informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych,
 • aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi skierowanie na badania w dwóch egzemplarzach. Jeden jest przeznaczony dla lekarza medycy pracy przeprowadzającego badania, natomiast drugi zachowuje pracownik.

 

Jak wypełnić skierowanie na badania lekarskie?

 • Należy wskazać, na jaki rodzaj badań jest kierowany pracownik – wstępne/okresowe/kontrolne
 • Skierowanie na badania powinno zawierać dane osobowe pracownika - imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania
 • Należy podać stanowisko pracy
 • W części dotyczącej określenia stanowiska/stanowisk pracy należy wymienić rodzaje wykonywanych prac lub podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania
 • Skierowanie na badania musi również zawierać opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku/stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy (czynniki fizyczne, pyły, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne, inne czynniki, w tym niebezpieczne) - należy wpisać nazwę czynnika i wielkość narażenia z wynikami ostatnich pomiarów (dla czynników mierzalnych)
 • Należy wprowadzić łączną liczbę czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu

 

Pobierz skierowanie:

 

Orzeczenie lekarskie

Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

 • brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo
 • istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Lekarz prowadzący badania profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach, po jednym dla osoby badanej oraz dla pracodawcy. Orzeczenie należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

 

Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych

Obejmują badanie lekarskie z wypełnieniem dokumentacji medycznej pacjenta i wydaniem orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Na badanie należy zgłosić się z wynikami badania kału na posiew wpisanymi do książeczki sanitarno-epidemiologicznej lub na zaświadczeniu z sanepidu.

 

Badanie kierowców - informacja

Osoby zgłaszające się w celu wykonywania badania lekarskiego powinny posiadać:

 • dokument potwierdzający tożsamość
 • oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy 
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – jeśli pacjent ich używa
 • wypełnioną przez lekarza diabetologa lub innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy kartę konsultacyjną diabetologiczną w przypadku rozpoznanej cukrzycy [link do karty konsultacyjnej diabetologicznej]
 • wypełnioną przez lekarza prowadzącego leczenie neurologiczne kartę konsultacyjną neurologiczną w przypadku rozpoznanej padaczki lub innych leczonych zaburzeń neurologicznych [link do karty konsultacyjnej neurologicznej]
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego/lekarza leczącego w przypadku występowania choroby/chorób przewlekłych i stosowanego leczenia oraz spis aktualnie przyjmowanych leków, kserokopię dokumentacji medycznej
 • orzeczenie komisji o niepełnosprawności jeśli posiadają stopień niepełnosprawności

 

Zalecenia dla pacjentów – badania profilaktyczne

Osoby zgłaszające się w celu wykonywania badania lekarskiego powinny posiadać:

 • oryginał skierowania,
 • dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
 • kserokopię dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty informacyjne ze szpitala lub dokumentację z leczenia w poradni specjalistycznej) oraz spis aktualnie przyjmowanych leków
 • orzeczenie komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności jeśli posiadają stopień niepełnosprawności

 

Badanie uczniów – informacja

Lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną, z uwzględnieniem informacji o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich.

Osoby zgłaszające się w celu wykonywania badania lekarskiego powinny posiadać:

 • oryginał skierowania wystawiony przez szkołę lub uczelnię wyższą,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – jeśli pacjent ich używa
 • oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy  – w przypadku jeśli w trakcie kształcenia uczeń będzie ubiegał się o uprawnienia do kierowania pojazdami (dla ucznia niepełnoletniego wypełnia rodzic/opiekun – wymagany podpis ucznia oraz rodzica/opiekuna)
 • kserokopię dokumentacji medycznej w przypadku chorób przewlekłych (karty informacyjne ze szpitala lub dokumentację z leczenia w poradni specjalistycznej) oraz spis aktualnie przyjmowanych leków

Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań  

 • w przypadku osób  poniżej 16 roku życia  rodzic lub opiekun prawny musi być obecny przy badaniu lekarskim
 • osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia jeśli zgłaszają się na badania bez  rodzica czy opiekuna prawnego powinny posiadać pisemną zgodę w/w osób na przeprowadzenie takich badań –  druk [Zgoda na przeprowadzenie badania osoby niepełnoletniej] do pobrania w  rejestracji lub ze strony internetowej

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MZ z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. 2019, poz. 1651, z późn. zm.).

 

 

 

KONTAKT

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: 1000-1700
sobota i niedziela: nieczynne

ul. Milionowa 55
93-113 Łódź
tel: 662 215 559

PORADNIA CHIRURGICZNA
tel. 662 215 559
ul. Milionowa 55, 93-113 Łódź

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
tel. 885 331 221
ul. Przędzalniana 6/8, 95-100 Zgierz

SKLEP MEDYCZNY
tel: 725 232 221
ul. Wrocławska 20, 91-310 Łódź

PODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA
tel: 42 207 27 05
ul. Żywotna 17, 93-377 Łódź